Ders İçerikleri

T.C.

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ


 1. YARIYIL


 İM 101 Mühendisliğe Giriş ve Tasarım Teknikleri (6)

 İnşaat mühendisliği eğitimi ve öğretimi, tarihçesi ve geleceği, bilim ve teknoloji, çalışma ve iş alanlarının tanıtılması. Analiz, tasarım, teknik çizim (çizgi ve yazı çalışması, ölçek, format ve normlar, geometrik çizimler, model yapılması, izdüşüm, perspektif, kesit), modelleme temel prensipleri, bilgisayar destekli mühendislik proje tasarımına giriş ve ilgili program paket programlarının kullanımının öğrenilmesi. Mühendislik proje tasarım tekniklerinin bilgisayar ortamında uygulanması.
 İM 103 İnşaat Müh.liğinde Bilişim Teknolojileri I (5) 
İnşaat mühendisliğinde temel bilgi teknolojileri kavram, kuram ve uygulamaların tanıtımı, programlamaya giriş ve temel programlama terimlerin öğretilmesi, çeşitli örnek problemler ile programlama mantığının, algoritma ve akış diyagramı modelleme tekniklerinin öğretilmesi. Matlab ile bilimsel hesaplama, veri işleme, bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması.
MAT 101 Matematik I (5)
Sayılar, karmasık sayılar, mutlak deger, mutlak deger fonksiyonunu kapsayan esitsizlikler, fonksiyonlar, bileske fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar, fonksiyonlarda süreklilik, fonksiyonların limiti, türev, maksimum ve minimum bulma ve uygulamaları, kapalı ve ters fonksiyon türevleri, L’Hospital Kuralı ve uygulamaları.
FİZ101 Mühendislik Fiziği  (5)
Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi
KİM 101 Mühendislik Kimyası (5)
Giriş, Temel Kavramlar-Madde, Atom ve Teorileri-Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar ve Kanunlar, Bileşikler, Kimyasal Denklemler ve Reaksiyonlar, Mühendislik için Önemli Elementler ve Özellikleri, Asit-baz reaksiyonları, Karbonatlaşma Kimyası, Metal Korozyonu, Su ve Çevre Kimyası, Alkali Silika Kimyası, Polimerler Kimyası, Çimento, Alçı ve Kireç Kimyası, Beton ve Beton Katkıları Kimyası
 YD 101 Yabancı Dil I (2)
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ilk kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Temel soru kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, bir daveti kabul etmek veya onu reddetmek, aile bireyleri hakkında konuşmak, restoran dilini öğrenmek ve son olarak da teknoloji hakkında konuşabilmek Yabancı Dil I dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2)
 Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.


 2. YARIYIL


 İM 102 İnşaat Mühendisliğinde Programlama ve Modelleme (6) 

Matlab ara yüzü ve temel komutlar, sembolik (türev, integral ve denklem sistemi çözümleri, vs. ) ve sayısal hesaplama komutları, matris ve dizi operasyonları, 2-3 boyutlu grafikler, polinomlar, eğri uydurma, karar yapıları, döngüler, dosyalar, vektörleştime bunların ve inşaat mühendisliği problemlerine uygulanması.
 İM 104 Statik (5)
 Yapı Sistemleri ve Yapısal Elemanlar, Statikte Genel Kavramlar,Vektörler, Kuvvetler ve Maddesel Noktanın Dengesi, Rijit Cisimler, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Rijit Sistemlerin Dengesi, Ağırlık Merkezleri, Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi, Düzlemsel ve Uzay Kafes Sistemleri, Kablolar
 İM 106 Yapı Elemanları ve Ölçme Uygulamaları (6)
 Giriş-Temel Kavramlar-Yapı Ve Özellikleri, Ölçme Cihazları Ve Yapı Elemanlarında Ölçme Uygulamaları, Ölçme ve arazi uygulamaları, Kazı İşleri ve Ölçme Uygulamaları, Tahkimat İşleri, İnşaat Kalıbı Çeşitleri ve Uygulamaları, Temeller, Kolon-Kiriş-Döşemeler-Duvarlar ve Genel Esaslar, Merdivenler, Asansör Çeşitleri ve Uygulamaları, Çatı Çeşitleri ve Uygulamaları-Baca Çeşitleri ve Genel İlkeler, Dilatasyon ve Uygulamaları, Yalıtım Çeşitleri,
 İM 108 Mühendislik Jeolojisi (4)
 Jeolojinin Tanımı Ve Kapsamı, Mineraller, Yerkabuğu Ve Yerkabuğunu Oluşturan Külteler, Kayaçların oluşumu ve tektoniği, Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflandırılması, Yerkabuğunun Değişimine Etki Eden Faktörler, Dış  Faktörler, İç Faktörler, Süreksizlikler Ve Mühendislikteki Önemi, Faylar Ve Fayların Arazide Tespiti, Temel jeolojisi, Tüneller Ve Jeolojisi, Barajlar Ve Jeolojisi, Jeolojinin Genel Uygulamaları
 MAT 102 Matematik II (5)

 Fourier serileri, Çok degiskenli fonksiyonlar, Kismi türev ve tam diferansiyel, Kapalı fonksiyonlar, Fonksiyonel bagımlılık, Vektör analizi, Vektör fonksiyonu, Limit, Süreklilik, Yönlü türev, Gradiyent, Diverjans, rotasyonel ve uygulamalar, maksimum ve minimum, Katlı integraller, Alan, Hacim, Agırlık merkezi, Moment, Bölge Dönüsümleri.
YD 102 Yabancı Dil II (2)

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, bazı kipler (“should”, “could”, “can” ve “have to”) ve kıyaslama cümleleri (“comparative”, “superlative”) gibi dilbilgisi kurallar ile alışkanlıklar ve günlük aktiviteler hakkında konuşabilmek, tatil planları yapabilmek, alışveriş dilini öğrenmek ve seyahat hizmetlerini kullanabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil II dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2)
 Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.


 3. YARIYIL


 İM 201 Mukavemet I

 Giris, Mekanigin sınıflandırılması, elastik plastik malzeme tanımları, düz ve egrisel elemanlar, Kesit Tesirleri ve kesit tesirlerinin bilesenleri ve hesabı, üç boyutlu kesit tesirleri, Eksenel kuvvet ve deformasyon, izostatik ve hisperstatik sistemlerin uygunluk denklemleri ile çözümü, Isısısal degisimlerin kesit tesirleri ve deformasyon üzerindeki etkileri, kesit tayini ve tahkiki, Bir, iki ve üç boyutlu halde gerilme hesabı, asal eleman ve asal gerilmelerl, mohr dairesi yöntemi, Gerilme sekil degistirme bagıntıları, Bir, iki ve üç boyutlu halde sekil degistirme hesabı, asal eleman ve asal gerilmeler, mohr dairesi yöntemi., Sünek ve Gevrek malzemeler için kırılma hiptezleri, en büyük normal gerilme hali, Silindirik çubukların burulması
 MAT 201 Mühendislik Matematiği I

 Diferansiyel Denklemler, Adi diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden yüksek derecede diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı diferansiyel denkleme dönüsebilen denklemler, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Diferansiyel denklemlerin seri ile çözümü, Laplace dönüsümü.
 İM 203 Dinamik

Maddesel noktaların kinematiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Maddesel noktaların kinetiği: Kuvvet, kütle ve ivme. İş ve enerji yöntemi. İmpuls ve momentum yöntemi. Mekanik titreşimler: Sönümsüz titreşimler.
İM 205 Malzeme Bilimine Giriş 

Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, atomsal yapı, atomsal diziliş, kristal yapı, yapısal kusurlar ve atom hareketleri. Mekanik özellikler. Çekme ve basınç etkisinde davranış. Kuvvet, gerilme, şekil değiştirme ve uzama kavramları. Kırılma türleri, sünek ve gevrek göçme. Malzemelerin sünme, gerilme gevşemesi, gevreklik, süneklik, sertlik, tokluk. Malzemelerin fiziksel özellikleri
İM 207 Yapı Tasarımı ve Yönetimi

 İnşaat ve yapı işletmesi eğitiminde uluslararası hedef ve eğilimler.İnşaat üretim ve maliyet fonksiyonları yardımı ile rasyonelleşme. İnşaatta proje yönetimine giriş. Ok tipi (CPM) ağ grafikleri ile inşaat iş programları hazırlama. Kamu inşaatlarında keşif hazırlama; metraj, malzeme, adam-saat ve maliyet tahminleri. Kamusal inşaat denetim evrakı. Şantiye tesisleri ve bunların boyutlandırılmaları ilkeleri. Sosyal tesisler. Yönetim büroları. Depolar. Kaldırma ve iletme tesisleri. Üretim tesisleri ve atölyeler. İskele ve kalıplar. Diğer tesisler. Şantiyede kullanılacak enerji seçimi. Şantiye kuruluş planları ile ilgili genel bilgiler. İlkeler ve yöntemler. Bina şantiyeleri kuruluş planları. Yol şantiyeleri kuruluş planları. Köprü şantiyeleri kuruluş planları. Baraj ve tünel şantiyeleri kuruluş planları. Yapı mühendisliğinde temel ilke, mimari kullanım fonksiyonlarına cevap verecek şekilde değişik yapı elemanlarının farklı amaç ve birleşimlerle bir araya getirilerek yapı taşıyıcı sisteminin ön düzenleme esasları.
YD 211 Yabancı Dil III

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin birinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Yakın geçmiş zaman, basit gelecek zaman, miktar belirten ifadeler (some, any), bazı belgisiz zamirler (someone, anyone, no one) gibi dilbilgisi kuralları ile film zevkleri hakkında konuşabilmek, otel ve araba kiralama hizmetlerini kullanabilmek ve mağazalardan alışveriş yapabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil III dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
 TD 201 Türk Dili I

 Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.


4. YARIYIL


İM 202 Mukavemet II

Cisimlerin yük altındaki deplasmanlarının konvaksiyonel ve enerji yöntemleri kullanılarak hesaplanması, stabilite probleminin irdelenmesi, katı cisimlerin boyutlandırılması amaçlanmaktadır. Elastik eğri, moment-alan teoremleri, burkulma, vurgu stabilitesi, enerji yöntemleri, stabilitenin varyasyonel prensipleri.
İM 204 Yapı Statiği I

Yapı sistemleri. Mesnet tipleri. Yayılı yükler. Kesit tesirleri. Kafes kiriş, kiriş, çerçeve sistemleri. İki ve üç boyutlu sistemlerde izostatik ve hiperstatik kavramı, izostatik sistemlerin analizi. Tesir çizgileri. Gerber kirişleri. Kablolar. 
MAT 202 Mühendislik Matematiği II

Egrisel integraller, Green teoremi, Yüzey integralleri, Stokes ve Diverjans teoremleri, Tensörel ve Vektörel Analiz, Kompleks Değişkenli Fonksiyonların Teorisi, Tekniğin Matrisleri, Tekniğin Diferansiyel Denklemleri, Özel Fonksiyonlar, Olasılık Teorisi, Vektör Diferansiyel ve İntegral Hesabı, Lineer Vektör Uzantıları, Ortogonal Fonksiyonlar, Kompleks Fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler, Kismi Diferansiyel Denklemler, Tansörler
İM 206 Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik

Giriş, Akışkanın tanımı, Temel kavramlar, Birim sistemi, Akışkanın fiziksel özellikleri, Hidrostatik, Düzlemsel yüzeylere etkiyen basınç, Eğimli yüzeylere etkiyen basınç, İtki merkezi, Hidrostatik kaldırma, Akışkanların kinematiği, Akım çizgileri, Akım borusu, Hidrodinamik, Süreklilik denklemi, Enerji denklemi. İdeal akışkan akımları için Momentumun korunumu; impuls-momentum denklemi ve uygulamaları, Gerçek akışkanların Hareketi; sürtünmeli akışkanlarda hareket denklemi ve sınır tabakası, Borularda düzenli akımlar, sürtünme ve yerel kayıplar Açık kanallarda düzenli akımlar; kesitlerde üniform akım hesabı, en iyi kesit kesit tayini, özgül enerji, kritik akım, hidrolik sıçrama ve su yüzü profilleri.
İM 208 Yapı Malzemeleri I

Beton, bağlayıcı maddeler, çimento, kireç, alçı, beton agregaları, beton karma suyu, beton karışım hesapları, rötre ve çeşitleri, taze beton ve sertleşmiş beton özellikleri, betonun dış ortama karşı dayanıklılığı. Beton üretimi ve üretimde kalite kontrolü, beton katkı maddeleri, özel betonlar. Seramik malzemeler, kristal seramikler, tuğla, kiremit, kargir duvarlar. Polimer malzemeler, inşaat mühendisliği alanında kullanılan plastik maddeler. Ahşap malzemenin  iç yapısı, kusurları ve mekanik özellikleri.
İM 210 İnşaat Müh. İstatistik, Olasılık ve Risk

Modern istatistiksel karar teorisi ve risk analizinin geliştirilmesi ve bu kavramların inşaat mühendisliği tasarım ve karar alma konusunda uygulaması. "Bayesian" istatiksel karar teorisi, karar ağacı, fayda kavramı, ve çok maksatlı karar problemleri. Belirsizliklerin modellemesi ve analizi pratik olarak risk değerlendirmesi ve risk esaslı tasarım kriterinin, risk-fayda, takas- zarar ve optimal kararların formülasyonu.
YD 212 Yabancı Dil IV

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Mastarlar, edilgen yapılar, şart cümlecikleri gibi dilbilgisi kuralları ile geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşabilmek, sanat türleri ve eserleri ile ilgili fikir beyan edebilmek, internet ve sosyal medya alışkanlıkları hakkında konuşabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil IV dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
TD 202 Türk Dili II

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.


5. YARIYIL


İM 301 Betonarme I

Betonarme yapı çeşitleri. Yükler ve frakans eğrileri. Betonarme çelikleri. Kirişlerin emniyet gerilme yöntemine göre donatı hesabı. Atalet momenti, ağırlık merkezi ve alan momenti hesabı. Taşıma Gücü metoduna göre betonarme kirişlerin basit eğilme altında hesabı. Tek donatılı veya çift donatılı olarak dikdörtgen kesitli kirişlerin hesabı. T-kesitli, dairesel kesitli ve farklı kesitli kirişlerin hesabı. Betonarme elemanlarda aderans ve donatı eki. Kirişlerde eğilme ile birlikte kesme kuvveti etkimesi ve kayma donatısı hesabı. Eksenel yük olması halinde kayma donatısı hesabı. Yüksek kirişlerin hesabı ve projelendirilmesi. Kısa kolonlar, kısa kolonların eksenel basınca göre hesabı. Birden fazla açıklıklı kat çerçevesi hesabı ve donatı tertibi.
İM 303 Ulaştırma Mühendisliği

Tanımlar. Enkesitler ve alanlarının hesaplanması. Enkesitlerinin arasındaki hacimler. Hacimler ve toprak kitleleri. Kitleler diyagramının dengelenmesi. Demiryolunun genel özellikleri. Demiryolu taşıtları ve hareket koşulları. Demiryolunun geometrik özellikleri. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar. Karayollarında planlama, yol kapasitesi, karayollarının sınıflandırılması, fren mesafesi ve hız güzergâhı araştırılması safhaları, boykesit güzergâhı, düşey ve yatay elemanları, toprak işleri, yol malzemeleri ve tasarım yöntemleri.
İM 305 Hidroloji

Hidrolojik çevrimin bileşenleri hakkında temel bilgiler, drenaj alanı tanımı, topografik harita üzerinde drenaj alanı sınırlarının belirlenmesi, bir drenaj alanı sınırları içinde akış–yağış ilişkisinin nitel açıklaması, yağış oluş mekanizması ve türleri, yağmur ölçümü, alansal ortalama yağmur, doğal akarsu debisi ölçümü, bir havzanın toplanma zamanının tanımı ve tahmini, küçük havzalar için Rasyonel Formülün çıkarılması ve uygulanması, yağmur şiddet-süre-frekans ilişkileri, birim hidrograf tanımı ve ölçülmüş doneden ve sentetik olarak birim hidrograf hesabı, S hidrografı yöntemiyle farklı birim hidrograf hesabı, bir kritik yağmur fırtınasının verilen hiyetografından oluşan taşkın hidrografının birim hidograf yöntemiyle hesabı, taşkın frekans analizi, baraj gölünden ve akarsu parçası boyunca taşkın öteleme hesabı, bir barajın aktif hacminin Ripple diyagramı ve işletme yöntemleriyle hesabı.
İM 307 Zemin Mekaniği I

Zemin Mekaniğinin tanımı. Zemin tiplerinin tanıtımı ve zemin cinslerinin arazide görsel yöntemlerle tanınması. Zeminin kıvam limitleri, kıvam limiti deneyleri. Zeminin blok diyagramı ve endeks özellikleri. Zeminin tane çapı dağılımı; elek analizi, hidrometre. Zeminlerin sınıflandırılması; sınıflandırma sistemleri. Zeminlerin özelliklerinin iyileştirilmesi; kompaksiyon. Zemin hidroliği; permeabilite, kapilerite, laboratuvar ve arazi permeabilite deneyleri. Boşluk suyu basıncı, efektif basınç, toplam basınç. Kritik hidrolik eğim, akıcı kum durumu. Sızıntı hesapları, akım ağları, borulanma mekanizması. Zeminlerde gerilme yayılışı, hesaplama yöntemleri. Elastik teoriye göre ani oturma hesabı. Zeminlerde kompresibilite ve konsolidasyon; Konsolidasyon deneyi, konsolidasyonun basınca ve zamana bağlı gidişinin tanımlanması. Önkonsolidasyon basıncının ve arazi konsolidasyon eğrisinin bulunması. Zeminlerde kırılma şartı ve kayma mukavemeti. Kayma mukavemeti deneyleri. Kayma mukavemeti parametreleri, boşluk suyu parametreleri.
İM 309 Yapı Statiği II

İzostatik sistemlerde yer değiştirmeler ve şekil değiştirmeler; virtüel iş ve enerji prensipleri. İzostatik sistemlerin analiz yöntemleri, kuvvet yöntemi. Hiperstatik sistemlerde yer değiştirmeler ve şekil değiştirmeler; virtüel iş ve enerji prensipleri. Hiperstatik sistemlerin analiz yöntemleri, kuvvet yöntemi. Şekil değiştirme integrallerinin bulunması, virtüel iş denklemlerinin çözümüyle deplasmanların bulunması. Yapı analizinde iterasyon yöntemleri. Moment dağıtma yöntemi (Cross Yöntemi).
İM 311 Çelik Yapılar I

Çelik yapılara giriş. Malzeme özelliklerine ilişkin hatırlatmalar. Güvenlik. Çelik birleşim hesapları; perçinli, bulonlu, kaynaklı. Çekme çubukları; hesap, teşkil, ekler. Tek ve çok parçalı basınç çubukları. Bileşik eğilme etkisindeki sabit enkesitli çubuklar. Kafes sistemler. Dolu gövdeli kirişler; profil kirişler, kaynaklı kirişler. Kiriş ekleri, mesnetleri ve birleşimleri. Çatı konstrüksiyonları, yükleri, elemanları, stabilite bağlantıları.
YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

Öğrencilerin hedef dili günlük hayatta rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler.
Öğrencilerin dönem sonunda hava alanlarında, otellerde, restoranlarda, mağazalarda, hastanelerde ve telefon görüşmelerinde sorunsuz iletişim kurmaları, girdikleri sosyal ortamlarda arkadaş edinebilmeleri ve bu arkadaşlıkları sürdürebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.
 


 6. YARIYIL


İM 322 Çelik Yapılar II

Eğilmeye çalışan yapı elemanları, dolu gövdeli kirişler, döşeme kiriş sistemlerinin teşkili, profil kirişlerin hesaplanması, profil kirişlerin ekleri (perçinli (bulonlu) ve kaynaklı ekler), takviyeli kirişler, yapma (yapım) kirişler ve birleşimleri, Kafes kirişler, kafes kiriş sistem şekilleri ve uygulama alanları, kafes kirişlerin hesap ve teşkilleri, Çatı kontrüksiyonları, çatı yükleri, çatı elemanları, stabilite bağlantıları, Kiriş birleşimleri, alın levhalı kiriş birleşimleri, korniyerli birleşim, mütemadi kiriş birleşimleri, kirişlerin duvar üstüne mesnetlendirilmesi, diğer kirişlerin üzerine mesnetlendirme, Kolonlar, tek parçalı ve çok parçalı kolonlar, kolon ekleri (laşeli ek, alın levhalı ek, küt kaynaklı ek), kolon ayakları

YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce

Öğrencilerin hedef dili iş hayatında rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini, takım çalışmalarını yürütebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler.
Dönem sonunda öğrencilerin birlikte çalıştıkları kişilerle tanışmaları, resmi ilişkiler kurabilmeleri, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, müşteriler ile yüz yüze ve telefonda iletişim kurabilmeleri, toplantılarda görüş bildirebilmeleri, gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.
 


 7. YARIYIL


İM 407 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Dersin konuları, Mühendisliğin uygulama ve sosyal hayattaki yeri, Projelendirme Süreç tanımlama, Projen disiplinleri ve uyumları, optimum çözümler üretebilme, Mimari proje okuma ve yorumlama, avan sistem alternatifler oluşturma, genel proje bilgileri ve sistem tasarım parametreleri, çerçeve, tali kirişli, mantar, asmolen döşeme sistemleri ve çalışma prensipleri, İlgili yönetmelik kullanımları, burulma düzensizlikleri, diyafram tanımlama, model analizi ve eş değer deprem yöntemleri, sonlu elemanlar, stifness ve global matris yöntemleri, program ihtiyacı, Depreme dayanıklı yapı tasarımı, Program data bilgilerini oluşturup mimari projeyi yön verme, avan proje raporu hazırlama ve data bilgilerini veriye sunma, aksları, kolon ve kiriş yapı elemanlarını oluşturma, döşeme ve kat bilgileri, kiriş ve döşeme yükleri, dış yük tanımlama, avan projenin genel yorumlanması, uygulama projesi için hesaplar, genel proje tanımı ve proje ön raporu oluşturma, kat kopyalama ve analiz, temel oluşturma, çözümleme ve analiz sonuçlarının yorumlanması, analiz sonuçlarının incelenmesi ve yorumlanması, sonuçlara ilişkin alternatif öneriler hazırlanması, kesin proje ön raporu ve sunum hazırlama. 
İM 404 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi

Paket program gereksinim nedenleri, paket programı mühendisçe doğru kullanma, paket programın alt yapısı artıları eksileri, lineer tasarım yapılacak projeyi inceleme, mimari proje okuma, jeoloji raporu okuma, paket program için veri toplama, Yapı malzemeleri yük bilgi düzenleme, Opsiyonları düzenleme, Genel Yapı Bilgisi Veri Girişi, Kat Bilgilerini Oluşturma, Malzeme tanımlama, Aks Bigilerini oluşturma,  Kolon,Perde,Poligon kolon tanımlama, Kiriş Tanımlama, Döşeme Tanımlama, Kat Düzenleme,Yük Bilgileri veri girişi, Dış Yükleri tanımlama,Kat Kopyalama, Katlar Arası Değişiklikleri Düzenleme, Temel Tasarımı, Farklı Temel Tiplerine Göre Temel Tanımlama, Temel Dış Yük Verme, Data Kontrolleri, Süreksizlik , Düzensizlik Kontrelleri, Yapı Analizi, Analiz Sonuçlarını İrdeleme, Modları İnceleme, Modları İnceleme, Uygulama Proje Çizimlerini Alma, Uygulama Proje Çizimlerini Alma ve Metraj Hazırlama, Hesap Raporu Oluşturma ve Düzenleme, Proje Tanıtım Raporu Hazırlama, Döşeme, Kiriş, Kolon, Perde Donatılandırılmaları, Temel Donatı Düzenlemeleri, Farklı Diyaframlar ve Farklı R Tasarımları, 2 Farklı Bloğun Tek Temelde Birleştirilmesi, Sorular ve Cevaplar Söyleşisi
İM 408 İnşaat Mühendisliğinde Mevzuat Uygulamaları

(3194 Sayılı İmar Kanunu) 15.16.18. Madde:İfraz, tevhid parselasyon işlemleri,    21.22. Madde: Ruhsat Alma Şartları (Ruhsat İşlemleri), 26. Madde: Kamu Binaları, 28. Madde: Müelliflik, Fenni Mesuliyet, Şantiye Şefi, 29. Madde: Ruhsat Müddeti, 30. Madde: Yapı kullanma izin belgesi, 31. Madde : Yapı Kullanma İzin Belgesi Almamış Yapılar, 32. Madde: Yapımına Ruhsatsız Başlanmış Yapılar. )4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu) Yapı Denetim Kanunu: Amaç, Kapsam ve Tanımlar, Yapı Denetim Uygulamam Yönetmeliği: Tanımlar, Görev ve Sorumluluklar İlgili idare, YDK, Laboratuar ,YDK ve Laboratuarların Çalışma Usul ve Esasları, Teknik Personelin Denetim Yetkisi, Yapı Denetim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Bedelinin Tespiti ve Ödeme Esasları, Kentsel Dönüşüm Kanununun Amacı, Kapsamı , Uygulama Şekli ve Genel Bakış
İM 414 Yapı Üretim Süreci

(Proje ve Kontrol) Sunum Bilgileri, Mimari Proje ile Uyum, Jeoloji (Zemin Etüd) Raporları ile Uyum, Genel Kurullar,     Yönetmelik ve Standartlar ile Uyum, Çizim Bilgileri, a-Genel Çizim Bilgileri b-Temeller  c-Kolon ve Perde Aplikasyon Planları ve Boy Detayları  d-Kalıp ve Donatı Planları e-Kiriş Açılımları f-Merdiven Kalıp ve Donatı Planı,  Çelik Yapılar, Prefabrik Yapılar, Derin Temeller ve Zemin İyileştirme Projeleri, (Şantiye  ve Uygulama) Projenin sahada uygulanması, kontrolü ,  karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, Çeşitli nedenlerle oluşan yapı hasarlarının irdelenmesi ve çözüm önerilerinin görsellerle sunumu

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I

Ders, öğrencilerin 6 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında kullanmalarını hedefler.
Dönem sonunda öğrencilerin İnşaat Mühendisliğinde kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri beklenir.
 

 


8. YARIYIL

YD 412 Mesleki Yabancı Dil II

Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında kullanmalarını hedefler.
Dönem sonunda öğrencilerin İnşaat Mühendisliğinde kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri beklenir.

 Yukarı